سایت تفریحی love3d http://love3d.mihanblog.com 2018-06-18T14:58:20+01:00 text/html 2012-11-13T05:53:28+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d اندرزهای کورش بزرگ http://love3d.mihanblog.com/post/1212 <div style="text-align: center;"><br></div><div><div id="warpper" style="border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl; position: relative; width: 960px; text-align: right; font: normal normal normal 11px/1.9 tahoma, sans-serif; "><div class="content" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><div id="page-content" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 3px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><div class="two-box-warpper" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: 720px; "><div id="page-body" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: 500px; "><div class="page-body" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; clear: both; "><div class="post" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; width: 500px; "><div class="text-box" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 5px; padding-right: 15px; padding-bottom: 5px; padding-left: 15px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><p style="text-align: center;border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">اگر در نگهداری آنچه با رنج بسیار بدست آورده ایم کوتاهی ورزیم، ثمرات پیروزی ما زود به دست دیگران خواهد افتاد.</p><p style="text-align: center;border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center;border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">به آنانی که در تهذیب رفتار و تقویت دلا‌وری خود کوشا باشند، ارزش و پاداش دهید.</p><p style="text-align: center;border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">هر کوششی در پیشرفت پرورش کودکان ما موجب برتری و بهبود وضع حال خود ماست. با تلاش و کوشش کافی فرزندان ما شایسته و ارجمند خواهند شد.</p><p style="text-align: center;border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">برماست که با تمام تلاش و نیرو، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و نگاهداری کنیم، تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامی ترین نعمت هاست به دست آید و از غم و رنج‌های سخت درامان باشیم.</p><p style="text-align: center;border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">خودت را بشناس؛ آن گاه شاهد سعادت در آغوشت خواهد بود.</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2012-08-21T00:21:16+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d سایت های مفید http://love3d.mihanblog.com/post/1026 <div><a href="http://www.apnaysms.net/">http://www.apnaysms.net/</a>&nbsp; &nbsp;</div><div>سایت خارجی اس ام سا جالب</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://kanduu.net/">http://kanduu.net</a>&nbsp; سایت حرفه ای شعر<br><br></div><div><a href="http://www.musavis.com/">http://www.musavis.com/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="f kv" style="color: rgb(102, 102, 102); display: block; margin-bottom: 2px; line-height: 13px; font-family: arial,sans-serif; font-size: small; "><cite style="color: rgb(14, 119, 74); font-style: normal; ">www.<b>guinness</b>.ir/</cite></div><div style="line-height: 13px; font-family: arial,sans-serif; font-size: small; "><br></div></div><div><a href="http://www.smsdooni.com/">http://www.smsdooni.com/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.joljol.com/">http://www.joljol.com/</a></div><div><br></div><div><br>http://www.friendfa.com<br>سایت جک عمومی<br><br><br></div><div>persianjok.com</div><div><br></div><div>http://hi4u.mihanblog.com/</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://hypothesis.blogfa.com/">http://hypothesis.blogfa.com/</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;سایت فوق العاده دلنوشته ها</div> text/html 2012-08-20T18:02:06+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d http://iqtest.mihanblog.com/ http://love3d.mihanblog.com/post/1025 text/html 2012-06-08T05:09:06+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d نکاتی مهم در آرایش عروس http://love3d.mihanblog.com/post/1272 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; color: rgb(17, 17, 17); "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>ژوئن 8, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/learn/learn2/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در آموزش آرایش چهره" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">آموزش آرایش چهره</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; "><img class="aligncenter" title="نکاتی مهم در آرایش عروس" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/1329322.jpg" alt="نکاتی مهم در آرایش عروس" width="300" height="200" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 18.18181800842285px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></h3></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">اینکه شخصاً پوستتان را برنزه کنید، ایده خوبی است اما بهتر است این کار را دو هفته قبل از عروسی شروع کنید تا در روز جشن پوستتان نارنجی یا مصنوعی به نظر نیاید.</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">شما باید به ویژگی هایی اهمیت بدهید که بیش از همه دوست دارید، در روز عروسی شما می خواهید خودتان باشید اما در زیباترین صورت ممکن.<br>اگر چشمانتان را بیشتر دوست دارید، با خط چشم و ریمل با آنها بازی کنید.<br>اگر لب هایتان برایتان مهم تر است، از سایه روشن یا رژ لب درخشان استفاده کنید.<br>هر آنچه که فکر می کنید شما را زیباتر جلوه می دهد به کار ببرید. آخرین چیزی که شما می خواهید این است که احساس کنید تغییر بسیار بزرگی رخ داده و حتی شما تبدیل به شخص دیگری شده اید!</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>عروسان باید از چه شیوه های آرایشی استفاده کنند تا در عکسهایشان زیباتر شوند؟</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">از آنجایی که فلاش عکاسی به سایه های صورتی نیروی بیشتر می بخشد، حتی مقداری زردی نیز به پوست شما می افزاید. از&nbsp;اصلاح کننده رنگ&nbsp;برایپوشاندن حلقه های تیره&nbsp;زیر چشم ( بخصوص اگر شب قبل درست نخوابیده اید و احتمالاً این حلقه ها در زیر چشمان شما افتاده است) استفاده کنید.<br>آرایشتان را با پودر ثابت کنید و مطمئن شوید که&nbsp;پوستتان مات&nbsp;شود تا در عکسها براق نیفتد. همینطور رژ لبی را انتخاب کنید که کمی از حد معمولی که استفاده می کنید روشن تر باشد. زیرا لبهای کمرنگ در عکس، محوتر به نظر می آیند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>عروس چطور می تواند مطمئن باشد آرایشش در تمام طول روز باقی می ماند؟</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">برای چشمان، استفاده از سایه ها و خط چشم با ماندگاری بالا و اتمام آن با سایه روشن روی استخوان زیر ابرو برای جلوه دادن به چشم مناسب است. روی گونه هایتان از&nbsp;دو نوع رژ گونه&nbsp;استفاده کنید، اولی&nbsp;نوع خنثی&nbsp;که از برآمدگی گونه شروع شده و به سمت خط موهایتان می رود و دومی سایه ی روشنی که فقط روی برآمدگی گونه استفاده می شود. برای ماندگاری رنگ لبهایتان نیز قبل از استفاده از رژ لب، دور لب را خط کشیده و حتی روی لب را نیز با مداد کاملا پر کنید.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>چطور پوست صورت را در روز عروسی برنزه کنیم؟</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">اینکه شخصاً پوستتان را برنزه کنید، ایده خوبی است اما بهتر است این کار را&nbsp;دو هفته&nbsp;قبل از عروسی شروع کنید تا در روز جشن پوستتان نارنجی یا مصنوعی به نظر نیاید. یک بار کامل از پوست لایه برداری کنید و به یاد داشته باشید که گردن و سینه نیز باید رنگی مشابه صورت داشته باشند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>چه رژیم آرایشی برای عروس ها مناسب است؟</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">رژیم آبی بسیار مناسب است، آب بسیار زیادی بنوشید تا تمام سموم از بدن و پوست شما خارج شود. حتما از نرم کننده پوست استفاده کنید تا ملایمت پوست شما حفظ شود.</div></div></div><h2 id="related-posts-via-categories-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; ">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list" style="margin: 0px 0px 20px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; list-style: square inside; line-height: 20px; "><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af%db%8c/" title="راز لاغری ستارگان هالیوودی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">راز لاغری ستارگان هالیوودی</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%83-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="خصوصیات یك چهره زیبا و جذاب + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">خصوصیات یك چهره زیبا و جذاب + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82/" title="آموزش آرایش براق" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">آموزش آرایش براق</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86/" title="عکس های زیباترین آرایش ها و میکاپ های هندی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">عکس های زیباترین آرایش ها و میکاپ های هندی</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b5-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/" title="مدل ها برای داشتن چهره بی نقص چه می کنند؟" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">مدل ها برای داشتن چهره بی نقص چه می کنند؟</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%db%8c%da%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/" title="آموزش مرتب کردن موی بلند با قیچی/ تصویری" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">آموزش مرتب کردن موی بلند با قیچی/ تصویری</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%87%d8%a7/" title="قبل از آرایش چشم ها" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">قبل از آرایش چشم ها</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d9%86/" title="استفاده از لاک و عوارض آن" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">استفاده از لاک و عوارض آن</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b1%da%98-%d9%84%d8%a8/" title="خانم ها بخوانند:چگونگی تست رنگ رژ لب" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">خانم ها بخوانند:چگونگی تست رنگ رژ لب</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4/" title="فنون آرایش" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">فنون آرایش</a>&nbsp;(1)</li></ul></div> text/html 2012-06-08T05:08:29+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d مشاجره های زندگی تان را مدیریت کنید http://love3d.mihanblog.com/post/1271 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; color: rgb(17, 17, 17); "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>ژوئن 8, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/entertainment/mylife/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در روانشناسی زندگی زناشویی" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">روانشناسی زندگی زناشویی</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; "><img class="aligncenter" title="مشاجره های زندگی تان را مدیریت کنید" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/1330771.jpg" alt="مشاجره های زندگی تان را مدیریت کنید" width="300" height="200" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 18.18181800842285px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></h3></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">بیشتر وقت‌ها ارتباط نادرست باعث وخیم‌تر شدن مشاجرات می‌شود. وقتی زوج‌ها شروع به دعوا کردن می‌کنند، معمولاً تمرکزشان بر برنده شدن در آن است، نه حل کردن مشکل.</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">همه زوج‌ها گه گاه دچار اختلاف می‌شوند. زوج‌ها اگر بتوانند با احترام، هوشیاری و درک با این تفاوت‌ها برخورد کنند، خواهند توانست احتلافاتشان را به طریقی مثبت از بین برده و همدیگر را بیشتر بشناسند. اما اگر این اختلافات به درستی حل نشوند، زوج‌ها خیلی زود از هم دور و جدا می‌شوند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>تعیین سبک مشاجره</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">بررسی اینکه شما و همسرتان چطور به اختلافات تان واکنش می‌دهید می‌تواند کمک تان کند بفهمید مشاجرات چطور اتفاق می‌افتند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>خرابکار زیرک :</strong><br>از روبه‌رو شدن اجتناب می‌کند و معمولاً با سکوت، غر‌غر و ناله کردن در آن مورد حرف می‌‌زند. مشکل معمولاً مقدمه طولانی قبل از شروع دعوا است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>مهاجم سطح بالا :</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">معمولاً در طول مشاجرات بسیار پرسر وصدا و غالب است. ممکن است متعلق به محیط‌هایی بوده باشد که معمولاً دعواها بلند و زیاد بوده است، به همین دلیل این سبک مشاجره کردن برایش عادی است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>پیشگیرنده :&nbsp;</strong><br>اصلاً از جار و جنجال خوشش نمی‌آید و سعی می‌کند به هر قیمتی شده از بروز دعوا جلوگیری کند. شخصیتی حساس و دفاعی دارد.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>ضربه‌خور :</strong><br>از دعوا و مشاجره واهمه دارد، به هر قیمتی شده سعی می‌کند وارد چنین موقعیت‌هایی نشود. اما زیر این ظاهر، خشم و تلخی موج می‌زند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>صلح‌طلب :&nbsp;</strong><br>از دعوا کردن خوشش نمی‌آید و سعی می‌کند خیلی زود به آن خاتمه دهد. این می‌تواند باعث شود نتواند به علت آن اختلاف بپردازد.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">وقتی سبک‌های مختلف با هم برخورد می‌کنند، برای زوج دشوار می‌شود که به طریقی موثر با آن اختلاف کنار بیاید. رمز کار این است که به آن موضوع مثل یک دشمن نگاه شود و خود را هم‌ رزم‌هایی در آن جنگ ببینید.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">در زیر به علائمی اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد مشاجره‌ای در حال اتفاق ‌افتادن است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong><br>1 -&nbsp;</strong>از بروز تماس چشمی، محبت جسمی و رابطه‌جنسی خودداری می‌کنید.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>2 -</strong>&nbsp;درمورد همه چیز از همسرتان سوال و بازجویی می‌کنید.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>3 -&nbsp;</strong>تلاش‌های همسرتان برای ایجاد مکالمه را با جواب‌هایی کوتاه و مختصر پاسخ می‌دهید.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>4 -&nbsp;</strong>فکرتان روی ویژگی‌های منفی همسرتان متمرکز است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>چطور عصبانیتتان را کنترل کنید</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">اگر با این نشانه‌ها برخورد کردید، باید اول احساساتتان را درک کرده و بفهمید که چه حسی دارید. بعد سعی کنید محرک را تشخیص داده و ببینید آیا شرایط خارجی باعث حساس‌تر شدنتان شده است یا خیر.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">قبل از اینکه موضوع را با همسرتان مطرح کنید، ببینید آیا واقعاً مسئله مهمی است یا خیر. اگر چندان اهمیتی ندارد، سعی کنید به خودتان اطمینان دهید و برای آرام کردن عصبانیتتان حرف‌های مثبت با خودتان تکرار کنید. سعی کنید باکلمات&nbsp;و&nbsp;تماس‌های فیزیکی محبت‌ آمیز&nbsp;دوباره با همسرتان ارتباط برقرار کنید.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>برای بهبود ارتباط، در هنر مشاجره استاد شوید</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">بیشتر وقت‌ها ارتباط نادرست باعث وخیم‌تر شدن مشاجرات می‌شود. وقتی زوج‌ها شروع به دعوا کردن می‌کنند، معمولاً تمرکزشان بر برنده شدن در آن است، نه حل کردن مشکل. باید بتوانید&nbsp;بدون قضاوت کردن به نظرات هم گوشدهید. وقتی می‌خواهید سوالی بپرسید، سعی کنید&nbsp;صدا و لحنتان آرام&nbsp;باشد. وقتی مشکل را مشخص کردید، توافق بر یک هدف ساده‌تر خواهد بود. راه‌های مختلفی برای حل مشکلات و اختلافات وجود دارد.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>مصالحه و سازش :</strong><br>هر دو طرف باید کمی کوتاه بیایند. اما این یک روش محدود برای حل مشکل است که در آن هر دو طرف بدون رسیدن به یک راه‌حل نهایی، کوتاه می‌آیند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>همکاری :&nbsp;</strong><br>زوج‌ها با همکاری با همدیگر برای پیدا کردن راهی برای رسیدن به یک راه‌حل که به نفع هر دوی آنها باشد، تلاش می‌کنند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><strong>معامله :&nbsp;</strong><br>یک طرف درمقابل خواسته طرف مقابل کوتاه می‌آید اما درعوض خواسته‌ای مطرح می‌کند که به نظرش با آن برابر است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">خیلی خوب است که بتوانید زمانی را تنظیم کنید که بنشینید و بررسی کنید که آیا راهکار مورد استفاده موثر بوده است یا خیر. این به هر دوی شما فرصت می‌دهد دوباره ارزیابی کنید که تغییرات چه تاثیری بر مشکلتان داشته است و آیا نیاز به تلاش بیشتر هست یا خیر.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div></div></div></div></div><h2 id="related-posts-via-categories-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; ">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list" style="margin: 0px 0px 20px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; list-style: square inside; line-height: 20px; "><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3/" title="دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%a8-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/" title="چگونه محبت مادر زن خود را جلب کنیم؟" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">چگونه محبت مادر زن خود را جلب کنیم؟</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%85%d8%9f/" title="بعد از خیانت چگونه به همسرم اعتماد کنم؟" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">بعد از خیانت چگونه به همسرم اعتماد کنم؟</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-couple-therapy/" title="زوج درمانی (couple therapy)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">زوج درمانی (couple therapy)</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/9-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9/" title="9 دشمن زندگی مشترک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">9 دشمن زندگی مشترک</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/" title="با این نکات رمزهای شوهرتان را باز کنید" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">با این نکات رمزهای شوهرتان را باز کنید</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/" title="باورهای غلط در زندگی زناشویی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">باورهای غلط در زندگی زناشویی</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86/" title="دروغ های رایج بین زوج های جوان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">دروغ های رایج بین زوج های جوان</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/" title="چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، باید این را بخوانید!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(189, 10, 1); ">چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، باید این را بخوانید!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/15-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%85/" title="1+5 مشكل اساسی من و همسرم !" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">1+5 مشكل اساسی من و همسرم !</a>&nbsp;(1)</li></ul></div> text/html 2012-06-08T05:08:04+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد http://love3d.mihanblog.com/post/1269 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; color: rgb(17, 17, 17); "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>ژوئن 5, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/daytopics/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در جالبترین مطالب روز" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">جالبترین مطالب روز</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; "><img class="aligncenter" title="ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/1328892.jpg" alt="ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد" width="300" height="200" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 18.18181800842285px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></h3></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">ثبت جریمه و تخلف موتورسیکلت شهروند علی آبادی در شهرکرد این موتورسوار را شوکه کرده است.</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">مهر: محمدرضا شکی شهروند علی آبادی که به تازگی یک دستگاه موتورسیکلت خریداری کرده است، در پرینت و برگه خلافی موتور سیکلتش، تخلف در شهرستان شهرکرد استان چهار محال و بختیاری ثبت شده است.<p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "></p><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; ">در این برگ جریمه، ۲۸۰ هزار ریال بابت تخلف در شهرکرد به عنوان جریمه ثبت شده است.</p><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; ">محمدرضا شکی با بیان اینکه تاکنون به شهرکرد سفری نداشته است، گفت: حتی برای انجام پلاک گذاری، موتورسیکلت را به وسیله وانت بار به گرگان برده ام تا از سوی پلیس موتورم توقیف نشود.</p><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; ">وی اظهار داشت: هر جا مراجعه کردم که بتوانم ثابت کنم جریمه اعمال شده، غیرواقعی است، کارساز نشد و در نهایت مجبور به واریز مبلغ جریمه شدم تا بتوانم موتورم را پلاک گذاری کنم.</p><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; ">در عین حال برخی شهروندان و دارندگان وسایل نقلیه ازجمله موتورسیکلت از اعمال جرائم غیرواقعی و ثبت تخلف گلایمند هستند.</p></div></div></div></div><h2 id="related-posts-via-categories-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; ">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list" style="margin: 0px 0px 20px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; list-style: square inside; line-height: 20px; "><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/5-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%83%d8%b4%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="5 مقصد گردشگری جهان برای خودكشی! +عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">5 مقصد گردشگری جهان برای خودكشی! +عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="پر درآمدترین بازیکن دنیا کیست؟ + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">پر درآمدترین بازیکن دنیا کیست؟ + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/" title="تاثیر جالب دعا بر مغز انسان!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تاثیر جالب دعا بر مغز انسان!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/" title="یادگیری زبان انگلیسی به سبک ثروتمندان!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">یادگیری زبان انگلیسی به سبک ثروتمندان!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%86%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" title="تفاوت چپ دست‌ها و راست دست‌ها چیست؟!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تفاوت چپ دست‌ها و راست دست‌ها چیست؟!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/" title="روش ترک دائمی سیگار – کاریکاتور" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">روش ترک دائمی سیگار – کاریکاتور</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b3%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88/" title="نوجوان ۱۶ ساله مسئله ریاضی ۳۵۰ ساله نیوتن را حل کرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">نوجوان ۱۶ ساله مسئله ریاضی ۳۵۰ ساله نیوتن را حل کرد</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="تلفن همراه ناصرالدین شاه + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تلفن همراه ناصرالدین شاه + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%83%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/" title="اعترافات اولین فردی كه قدم روی ماه گذاشت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">اعترافات اولین فردی كه قدم روی ماه گذاشت</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/" title="چند عکس جالب از دوران جوانی رئیس جمهور" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">چند عکس جالب از دوران جوانی رئیس جمهور</a>&nbsp;(1)</li></ul></div> text/html 2012-06-08T05:05:37+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d رتبه لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن http://love3d.mihanblog.com/post/1270 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; color: rgb(17, 17, 17); "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>ژوئن 8, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/cinema/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در سینما" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">سینما</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; "><img class="aligncenter" title="رتبه لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/1330552.jpg" alt="رتبه لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن" width="300" height="200" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 18.18181800842285px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></h3></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">پرس تی وی با چاپ تصویر لیلا حاتمی در مراسم اختتامیه فستیوال کن نوشت که بازیگر مطرح ایرانی که فوق العاده به زبان فرانسه مسلط است و …</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: x-small; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">لباس لیلا حاتمی که روزهای اخیر در محافل بین المللی و از جمله در فستیوال کن نامش مطرح و بسیار مورد توجه رسانه های دنیا بود، از سوی یکی از مهم ترین مراکز لباس و مد دنیا به عنوان یکی از 10 لباس برتر مراسم فرش قرمز اختتامیه کن انتخاب شد.&nbsp;</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: x-small; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">به نوشته وب سایت مرکز ورلدفشن ترندز در حالی که صدها بازیگر مرد و زن مشهور در این مراسم حضور داشتند، 10 نفر بیش از سایرین درخشیدند. در لیستی که این موسسه منتشر کرده، نام شریل کول، پاس وگا، نیکول کیدمن، چن تینگ جیا، کامیلا آلوز، دایانا کروگر، اوا لانگریا، لیلا حاتمی، فریدا پینتو و کریسچن استورات دیده می شود. لباس های لیلا حاتمی با طراحی و نظارت طراح ایرانی شیبا امیرسرداری در خیاطخانه لیلا لطیفی در ایران تولید شده اند و زیورآلات او نیز به لطف مریم مظفریان طراحی و ساخته شده اند. در این باره، پرس تی وی با چاپ تصویر لیلا حاتمی در مراسم اختتامیه فستیوال کن نوشت که بازیگر مطرح ایرانی که فوق العاده به زبان فرانسه مسلط است، جایزه‌ بزرگ کن&nbsp;</span><strong>&nbsp;Grand Prix&nbsp;</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: x-small; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">&nbsp;را به “متئو گارونه” کارگردان فیلم «واقعیت» اهدا کرد.</span><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: x-small; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><img class="aligncenter" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/9992.jpg" alt="" width="410" height="532" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 10px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></span></div></div></div></div><h2 id="related-posts-via-categories-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; ">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list" style="margin: 0px 0px 20px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; list-style: square inside; line-height: 20px; "><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86/" title="عکسی از رضا شفیعی جم قبل از معروف شدن!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">عکسی از رضا شفیعی جم قبل از معروف شدن!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/15-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%b9%da%a9/" title="15 پدر فراموش نشدنی سینمای ‌هالیوود!! (+عکس)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">15 پدر فراموش نشدنی سینمای ‌هالیوود!! (+عکس)</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-24-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="معرفی سریال بسیار زیبای 24 + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">معرفی سریال بسیار زیبای 24 + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7/" title="بازیگر هالیوودی در نقش «ابوعلی سینا»" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">بازیگر هالیوودی در نقش «ابوعلی سینا»</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%88/" title="آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام شکوه جاودان اثری از سیروان خسروی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام شکوه جاودان اثری از سیروان خسروی</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%af%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a2%d8%ae/" title="دموی آهنگ جدید حمید عسكری به نام “عشق آخر”" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">دموی آهنگ جدید حمید عسكری به نام “عشق آخر”</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%86%d8%8c%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b5/" title="حکم ارتداد یک خواننده ملعون،صادر شد + تصاویر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">حکم ارتداد یک خواننده ملعون،صادر شد + تصاویر</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9-%da%af%d9%81%d8%aa/" title="ایرج قادری دار فانی را وداع گفت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">ایرج قادری دار فانی را وداع گفت</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b9%db%b2/" title="سریال جدید سیروس مقدم برای نوروز ۹۲" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">سریال جدید سیروس مقدم برای نوروز ۹۲</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b4/" title="دانلود آهنگ علی عبدالمالکی به نام اون شب" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">دانلود آهنگ علی عبدالمالکی به نام اون شب</a>&nbsp;(1)</li></ul></div> text/html 2012-06-08T05:05:19+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d تاثیر جالب دعا بر مغز انسان! http://love3d.mihanblog.com/post/1268 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; color: rgb(17, 17, 17); "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>ژوئن 5, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/daytopics/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در جالبترین مطالب روز" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">جالبترین مطالب روز</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; "><img class="aligncenter" title="تاثیر جالب دعا بر مغز انسان!" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/400512.jpg" alt="تاثیر جالب دعا بر مغز انسان!" width="300" height="200" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 18.18181800842285px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></h3></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">محققان دانشگاه آرهاوس دانمارك به منظور مطالعه بر روی این پدیده از داوطلبان خواستند یك بار به خواندن یك دعای مذهبی و یك بار به خواندن یك متن غیرمذهبی و اجتماعی اقدام كنند…</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "></p><div dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">محققان دانشگاه آرهاوس دانمارك با اسكن مغز بیش از 20 داوطلب در هنگام دعا و صحبت با خداوند اعلام كردند مغز افراد در هنگام دعا به گونه‌ای كه در هنگام صحبت با یك دوست فعال می‌شود، فعالیت می‌كند.<br>محققان دانشگاه آرهاوس دانمارك به منظور مطالعه بر روی این پدیده از داوطلبان خواستند یك بار به خواندن یك دعای مذهبی و یك بار به خواندن یك متن غیرمذهبی و اجتماعی اقدام كنند.<br>به گفته محققان در هنگام انجام عملیات اول و خواندن دعای مخصوص مسیحیان، قسمت‌هایی از مغز كه با مرور ذهنی و تكرار در ارتباط است، فعال شد.</div><div dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">طی آزمایش دوم، داوطلبان قبل از خواستن آروزهای خود از شخصیت خیالی بابا نوئل مشغول به خواندن دعاهای شخصی خود شدند كه این عمل باعث فعال سازی قسمت‌هایی از مغز كه در هنگام برقراری ارتباط با انسانی دیگر فعال می‌شوند، این محدوده از مغز با تئوری ذهن (هشیاری از اینكه دیگران دارای انگیزه و غرض مستقل هستند) در ارتباط نزدیك است.<br>قشر پیشین مغز در انسان یكی از عوامل كلیدی تئوری ذهن است.</div><div dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">به گفته محققان، این قسمت از مغز داوطلبان در هنگام انجام آزمایش دعاهای شخصی و صحبت با شخصیت بابانوئل غیر فعال بوده‌ است.<br>این پدیده نشان می‌دهد داوطلبان بابانوئل را شخصیتی كاملاً خیالی و خداوند را موجودیتی واقعی می‌دانند.</div><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "></p></div><h2 id="related-posts-via-categories-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; ">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list" style="margin: 0px 0px 20px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; list-style: square inside; line-height: 20px; "><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/5-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%83%d8%b4%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="5 مقصد گردشگری جهان برای خودكشی! +عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">5 مقصد گردشگری جهان برای خودكشی! +عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="پر درآمدترین بازیکن دنیا کیست؟ + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">پر درآمدترین بازیکن دنیا کیست؟ + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af/" title="ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/" title="یادگیری زبان انگلیسی به سبک ثروتمندان!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">یادگیری زبان انگلیسی به سبک ثروتمندان!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%86%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" title="تفاوت چپ دست‌ها و راست دست‌ها چیست؟!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تفاوت چپ دست‌ها و راست دست‌ها چیست؟!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/" title="روش ترک دائمی سیگار – کاریکاتور" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">روش ترک دائمی سیگار – کاریکاتور</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b3%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88/" title="نوجوان ۱۶ ساله مسئله ریاضی ۳۵۰ ساله نیوتن را حل کرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">نوجوان ۱۶ ساله مسئله ریاضی ۳۵۰ ساله نیوتن را حل کرد</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="تلفن همراه ناصرالدین شاه + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تلفن همراه ناصرالدین شاه + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%83%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/" title="اعترافات اولین فردی كه قدم روی ماه گذاشت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">اعترافات اولین فردی كه قدم روی ماه گذاشت</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/" title="چند عکس جالب از دوران جوانی رئیس جمهور" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">چند عکس جالب از دوران جوانی رئیس جمهور</a>&nbsp;(1)</li></ul></div> text/html 2012-06-08T05:05:15+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d 5 مقصد گردشگری جهان برای خودكشی! +عکس http://love3d.mihanblog.com/post/1267 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/5-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%83%d8%b4%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>ژوئن 8, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/daytopics/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در جالبترین مطالب روز" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12.727272033691406px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">جالبترین مطالب روز</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; "><img class="aligncenter" title="آبشار نیاگارا" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/1323942.jpg" alt="آبشار نیاگارا" width="300" height="200" style="margin: 8px auto 10px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 18.18181800842285px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; display: block; max-width: 100%; height: auto; "></h3></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">«آبشار نیاگارا» در مرز دو كشور آمریكا و كانادا كه در ماه‌های اخیر با نورپردازی زیبا، رشد چشمگیر گردشگران را به همراه داشته است، ترکیبی از دو آبشار بسیار بزرگ و یک آبشار کوچک است….</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; ">&nbsp;پنج مقصد گردشگری در پنج كشور جهان در صدر فهرست مكان‌هایی قرار دارند كه گردشگران بیشترین اقدام به خودكشی را در آنجا دارند.<br>سایت «تریپ ادوایزر» در گزارشی به معرفی پنج مقصد گردشگری در پنج كشور جهان پرداخته كه طی سال‌های اخیر بیشترین آمار خودكشی به‌ویژه خودكشی گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.<p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "></p><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "><strong>** «برج ایفل» ـ فرانسه&nbsp;</strong><br>«برج ایفل» در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، تا سال 1929 میلادی مرتفع‌ترین ساختمان جهان بود و در حال حاضر در كنار موزه‌ی لوور و كاخ ورسای، یكی از سه جاذبه اصلی پایتخت فرانسه به شمار می‌رود. برج ایفل توسط معماری به نام<strong>«گوستاو ایفل»&nbsp;</strong>در سال 1889 میلادی به عنوان هسته‌ی مركزی نمایشگاه بین‌المللی پاریس ساخته شد.&nbsp;<strong>این برج تا 10 سال پس از ساخت بدون آسانسور بود و بازدید‌كنندگان مجبور بودند برای دیدن منظره‌ی شهر پاریس از هزاران پله بالا بروند تا این‌كه در سال 1899 میلادی برج ایفل به آسانسور مجهز شد.</strong>&nbsp;برج ایفل در سال‌های بعدی به میله‌های حفاظتی به منظور جلوگیری از اقدام به خودكشی بازدید‌كنندگان مجهز شد،&nbsp;<strong>هرچند تا به حال نزدیك به 500 نفر با پرتاب كردن خود از این برج اقدام به خودكشی كرده‌اند.<br></strong></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a title="پنج مقصد گردشگری جهان برای خودكشی!" href="http://bartarinha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; "><img title="" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/84617_7702.jpg" alt="" width="420" height="315" style="margin: 8px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 100%; height: auto; "></a></div></div><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "><strong>** «پل گلدن‌گیت»ـ آمریكا&nbsp;</strong><br>«پل گلدن‌گیت» روی تنگه‌ای در شمال آمریکا که خلیج سانفرانسیسکو را به اقیانوس آرام متصل می‌کند، در سال 1937 ساخته شد و تا سال ۱۹۶۴ با طول 2737 متر، طولانی‌ترین پل معلق دنیا به حساب می‌آمد. این پل جاذبه‌ی نخست گردشگری شهر سانفرانسیسكو و یكی از جاذبه‌های گردشگری كشور آمریكا است، اما طی سال‌های اخیر حدود 300 گردشگر با پرت‌ كردن خود از این پل و یا دو برج آن، اقدام به خودكشی كرده‌اند. این در حالیست كه در زمان ساخت این پل كه چهار سال به طول انجامید،<strong>&nbsp;30 نفر به دلیل وزش بادهای شدید از پل سقوط كرده و جان باختند.&nbsp;</strong></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a title="پنج مقصد گردشگری جهان برای خودكشی!" href="http://bartarinha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; "><img title="" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/84618_4952.jpg" alt="" width="420" height="291" style="margin: 8px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 100%; height: auto; "></a></div></div><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "><strong>** «آبشار نیاگارا» ـ مرز آمریكا و كانادا&nbsp;</strong><br><strong>«آبشار نیاگارا»&nbsp;</strong>در مرز دو كشور آمریكا و كانادا كه در ماه‌های اخیر با نورپردازی زیبا، رشد چشمگیر گردشگران را به همراه داشته است، ترکیبی از دو آبشار بسیار بزرگ و یک آبشار کوچک است که بر روی رودخانه‌ی نیاگارا واقع شده‌اند. از لحاظ موقعیت جغرافیایی آبشار نیاگارا در مرز ایالت نیویورک در كشور آمریکا و در جنوب استان اونتاریوی كانادا قرار دارد و<strong>&nbsp;تاكنون حدود 400 نفر با پرت‌كردن خود از این آبشار، خودكشی كرده‌اند. هرچند كه تعدادی از آنها زنده مانده‌اند.&nbsp;</strong></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a title="پنج مقصد گردشگری جهان برای خودكشی!" href="http://bartarinha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; "><img title="" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/84619_5312.jpg" alt="" width="420" height="315" style="margin: 8px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 100%; height: auto; "></a></div></div><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "><strong>** پارك ملی «گرند كنیون» ـ آمریكا&nbsp;</strong><br>«پارك ملی گرند كنیون» در ایالت آریزونای آمریكا، یک دره‌ی رنگارنگ بریده شده توسط رودخانه‌ی کلرادو واقع در ایالت آریزونا است كه از آن به عنوان یکی از تماشایی‌ترین نمونه‌های فرسایش طبیعی در جهان نام برده می‌شود.&nbsp;<strong>از سال‌ها قبل با راه‌اندازی یك سازه‌ به شكل نعل اسب بر روی بخشی از این دره با كف شیشه‌ای، بازدیدكنندگان این دره زیبا كه بیشتر آنها گردشگر هستند، رشد چشمگیری یافته كه در این میان حدود 200 تن با پرت‌كردن خود به عمق دره اقدام به خودكشی كرده‌اند.&nbsp;</strong></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a title="پنج مقصد گردشگری جهان برای خودكشی!" href="http://bartarinha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; "><img title="" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/84620_5981.jpg" alt="" width="420" height="420" style="margin: 8px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 100%; height: auto; "></a></div></div><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 25.454544067382813px; text-indent: 2em; "><strong>** آبشار ویكتوریا ـ مرز زیمبابوه و زامبیا&nbsp;</strong><br>«آبشار ویكتوریا» در مرز دو كشور زیمبابوه و زامبیا كه در سال‌های اخیر به واسطه‌ی استقرار آرامش در زیمبابوه و زامبیا و برگزاری جام‌جهانی فوتبال در آفریقای‌جنوبی گردشگرانش رشد چشمگیری داشته‌اند، با 1700 متر عرض، بزرگ‌ترین آبشار جهان به شمار می‌رود. این آبشار سال‌هاست جاذبه‌‌ اصلی گردشگری زیمبابوه و زامبیا محسوب شده و گردشگران می‌توانند با استفاده از چندین فروند هلیكوپتر، آبشار ویكتوریا را از نزدیك مشاهده كرده و یا از پارك ملی زامبزی با مساحت 56 هزار هكتار كه صدها گونه‌ی جانوری و گیاهی را در خود جای داده دیدن كنند. این در حالیست كه&nbsp;<strong>تاكنون حدود 150 نفر با پرت كردن خود از این آبشار خودكشی كرده‌اند.&nbsp;</strong></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a title="پنج مقصد گردشگری جهان برای خودكشی!" href="http://bartarinha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; "><img title="" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/06/84621_2921.jpg" alt="" width="420" height="288" style="margin: 8px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 100%; height: auto; "></a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><h2 id="related-posts-via-categories-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 30px; color: rgb(17, 17, 17); ">مطالب مرتبط</h2><ul id="related-posts-via-categories-list" style="margin: 0px 0px 20px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; list-style: square inside; line-height: 20px; color: rgb(17, 17, 17); "><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%be%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="پر درآمدترین بازیکن دنیا کیست؟ + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">پر درآمدترین بازیکن دنیا کیست؟ + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/" title="تاثیر جالب دعا بر مغز انسان!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تاثیر جالب دعا بر مغز انسان!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af/" title="ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">ثبت جریمه عجیب یک موتورسوار در شهرکرد</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/" title="یادگیری زبان انگلیسی به سبک ثروتمندان!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">یادگیری زبان انگلیسی به سبک ثروتمندان!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%86%d9%be-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" title="تفاوت چپ دست‌ها و راست دست‌ها چیست؟!" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تفاوت چپ دست‌ها و راست دست‌ها چیست؟!</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/" title="روش ترک دائمی سیگار – کاریکاتور" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">روش ترک دائمی سیگار – کاریکاتور</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%db%b3%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88/" title="نوجوان ۱۶ ساله مسئله ریاضی ۳۵۰ ساله نیوتن را حل کرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">نوجوان ۱۶ ساله مسئله ریاضی ۳۵۰ ساله نیوتن را حل کرد</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" title="تلفن همراه ناصرالدین شاه + عکس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">تلفن همراه ناصرالدین شاه + عکس</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%83%d9%87-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4/" title="اعترافات اولین فردی كه قدم روی ماه گذاشت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">اعترافات اولین فردی كه قدم روی ماه گذاشت</a>&nbsp;(1)</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://mones.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1/" title="چند عکس جالب از دوران جوانی رئیس جمهور" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; ">چند عکس جالب از دوران جوانی رئیس جمهور</a>&nbsp;(1)</li></ul><div class="al2fb_like_button" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div id="fb-root" class=" fb_reset" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: none; border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); cursor: auto; direction: ltr; line-height: 1; overflow: visible; text-align: right; text-shadow: none; visibility: visible; word-spacing: normal; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.909090995788574px; font-family: tahoma; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; position: absolute; top: -10000px; height: 0px; width: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.909090995788574px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><iframe id="fb_xdm_frame_http" name="fb_xdm_frame_http" src="http://static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=6#channel=f3b624612&amp;origin=http%3A%2F%2Fmones.ir&amp;channel_path=%2F5-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25b5%25d8%25af-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2583%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3%2F%3Ffb_xd_fragment%23xd_sig%3Df37151e61%26&amp;transport=postmessage" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline: 0px; font-size: 10.909090995788574px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></iframe><iframe id="fb_xdm_frame_https" name="fb_xdm_frame_https" src="https://s-static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=6#channel=f3b624612&amp;origin=http%3A%2F%2Fmones.ir&amp;channel_path=%2F5-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25b5%25d8%25af-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2583%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3%2F%3Ffb_xd_fragment%23xd_sig%3Df37151e61%26&amp;transport=postmessage" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline: 0px; font-size: 10.909090995788574px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></iframe></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.909090995788574px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><iframe id="f18ce2a624" name="fb48e102" scrolling="no" class="FB_UI_Hidden" src="http://www.facebook.com/dialog/oauth?api_key=392220677482702&amp;app_id=392220677482702&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df1bbe8e05%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fmones.ir%252Ff3b624612%26domain%3Dmones.ir%26relation%3Dparent.parent&amp;client_id=392220677482702&amp;display=none&amp;domain=mones.ir&amp;locale=fa_IR&amp;origin=1&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df3954d1b24%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fmones.ir%252Ff3b624612%26domain%3Dmones.ir%26relation%3Dparent%26frame%3Df18ce2a624&amp;response_type=token%2Csigned_request%2Ccode&amp;sdk=joey" style="margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; outline: 0px; font-size: 10.909090995788574px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; overflow: hidden; height: 240px; width: 575px; "></iframe></div></div></div><fb:like href="http://mones.ir/5-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%83%d8%b4%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="40" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><div class="al2fb_comments_plugin" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><div id="fb-root" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.63636302947998px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><fb:comments num_posts="10" width="500" colorscheme="light" href="http://mones.ir/5-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%83%d8%b4%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/"></fb:comments></div><br class="Apple-interchange-newline"></div> text/html 2012-05-31T03:09:44+01:00 love3d.mihanblog.com مدیر love3d داستان بسیار زیبا و آموزنده عشق و نفرت پدر نسبت به دخترش http://love3d.mihanblog.com/post/1256 <div class="postmeta postmeta_single" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 3px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: center; color: rgb(17, 17, 17); "><span class="date" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/date.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%aa-%d9%be/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; "><br>می 26, 2012</a>&nbsp;</span><span class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/author.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">کورش&nbsp;</span><span class="folder" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 3px 19px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; background-image: url(http://mones.ir/wp-content/themes/zuluoCMS1/images/folder.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://mones.ir/category/ebook/shortstory/" title="نمایش ‌همه‌ی نوشته‌ها در داستان های کوتاه اموزنده" rel="category tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; ">داستان های کوتاه اموزنده</a></span></div><div class="entry entry_single" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(17, 17, 17); "><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; ">&nbsp;</p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><a href="http://maiham.ir/uploads/posts/2012-05/1337179823_cheld-maiham.ir.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 102, 221); text-decoration: none; "><img title="دوست داشتن در مقابل استفاده كردن USE vs. LOVE" src="http://mones.ir/wp-content/uploads/2012/05/1337179823_cheld-maiham.ir_2.jpg" alt="دوست داشتن در مقابل استفاده كردن USE vs. LOVE" style="margin: 8px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 100%; height: auto; "></a></div></div><p style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">زمانیكه مردی در حال پولیش كردن اتومبیل جدیدش بود كودك 4 ساله اش&nbsp; تكه سنگی را برداشت و&nbsp; بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">مرد آنچنان عصبانی شد كه دست دخترش را در دست گرفت و چند بار محكم پشت دست او زد بدون انكه به دلیل خشم متوجه شده باشد كه با آچار&nbsp;دخترش&nbsp;را تنبیه نموده</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">In anger, the man took the child’s hand and hit it many times not realizing he was using a wrench</p><div id="news-id-196" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; "><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">در بیمارستان به سبب شكستگی های فراوان چهار انگشت دست دختر قطع شد</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">وقتی كه دختر چشمان اندوهناك پدرش را دید از او پرسید “پدر كی انگشتهای من در خواهند آمد” !</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">When the child saw his father with painful eyes he asked, ‘Dad when will my fingers grow back?’</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">آن مرد آنقدر مغموم بود كه هچی نتوانست بگوید به سمت اتومبیلش برگشت وچندین باربا لگد به آن زد</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی كه دخترش روی آن انداخته بود&nbsp; نگاه می كرد . او نوشته بود ” دوستت دارم پدر”</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written ‘LOVE YOU DAD</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">روز بعد آن مرد خودكشی كرد</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">The next day that man committed suicide. . .</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">خشم و عشق حد و مرزی ندارنددومی ( عشق) را انتخاب كنید تا زندكی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشیدكه</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life &amp; remember this:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Things are to be used and people are to be loved.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">در حالیك امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند.</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">The problem in today’s world is that people are used while things are loved.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">همواره در ذهن داشته باشید كه:</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Let’s try always to keep this thought in mind:</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Things are to be used,People are to be loved.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">مراقب افكارتان باشید&nbsp;&nbsp; كه تبدیل به گفتارتان میشوند</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Watch your thoughts; they become words.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">مراقب گفتارتان باشید كه تبدیل به رفتار تان می شود</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Watch your words; they become actions.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">مراقب رفتار تان باشیدكه تبدیل به عادت می شود</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Watch your actions; they become habits.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">مراقب عادات خود باشیدشخصیت شما می شود</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Watch your habits; they become character;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">مراقب شخصیت خود باشیدكه سرنوشت شما می شود</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">Watch your character; it becomes your destiny.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">خوشحالم كه&nbsp; دوستی این پیام را برای یاد آوری به من فرستاد</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">I’m glad a friend forwarded this to me as a reminder.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">امیدوارم كه روز خوبی داشته و&nbsp; هر مشكلی كه با آن روبرو هستید</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">I hope you have a good day no matter what problems you may face.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">آخرین روز آن باشد و تمام شود</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 10px !important; padding: 5px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; line-height: 26px; text-indent: 2em; text-align: center; ">It’s the only day you’ll have before it’s over</p></div></div>